Zájmová sdružení

Valkeřice Horemdolem, o.s.

V roce 2011 bylo založeno občanské sdružení Valkeřice Horemdolem, které si klade za cíl vytvářet příležitosti pro sousedské setkávání a vzájemnou komunikaci, které by rozproudily kulturní život v obci. Při svých aktivitách vychází z místních přírodních podmínek, sociálně-ekonomické situace a nabízí zapojení celému věkovému spektru obyvatel. Sdružení si proto za rámec celoročního programu zvolilo tradiční svátky v průběhu ročního cyklu, u nichž se předpokládá každoroční opakování a minimální ekonomické nároky z vnějších zdrojů.
Záměrem sdružení je zapojit do příprav a samotného konání jednotlivých aktivit co nejširší okruh obyvatel Valkeřic i zdejší chalupáře, a tím kulturní život obce zakořenit přímo „v kuchyních“.


Program na rok 2012:

 • Novoroční zvonění
 • Tříkrálová obchůzka
 • Masopustní průvod
 • Jarní tání - úklid okolí obce
 • Velikonoční výtvarná dílna
 • Jiří
 • Vítání vody
 • Svatojánská noc
 • Senoseč - Piknik mezi balíky
 • Letní blešák
 • Václav - Pečení chleba
 • Dosklizeň neboli Dýňobraní
 • Martin
 • Barborky
 • Mikulášská obchůzka
 • Adventní výtvarná dílna
 • Vánoční zpívání
 • 1.1.2012
 • 5.-6.1.2012
 • 18.2.2012
 • 18.-19.3.2012
 • 30.3.2012
 • 24.4.2012
 • 31.5.2012
 • 23.-24.6.2012
 • 25.7.2012
 • 24.8.2012
 • 14.-28.9.2012
 • 20.10.2012
 • 10.11.2012
 • 3.12.2012
 • 5.12.2012
 • 16.12.2012
 • 26.12.2012Plánované mimořádné akce:

 • Povídání o Masopustu a nejen o něm
 • Vzpomínkový večer - setkání s pamětníky
 • Seminář na téma Význam mýtů a pohádek v dnešním světě
 • Divadlení pro děti


Celoroční příprava projektu a sousedská soutěž:

 • Téma: Voda - život u nás doma


Projekt Voda - život u nás doma

Mimo programový rámec si sdružení dalo dlouhodobý cíl vypracování projektu Voda - život u nás doma. Projekt se vztahuje k neustále řešenému tématu vody v obci. V okolí obce se nachází množství kvalitních pramenů, které jsou však zasypány nebo poničeny melioračními a stavebními zásahy. Valkeřice byli ještě v předválečné době plné objemných kamenných nádrží, ve kterých zurčela voda a zadržovala ji v krajině. Nízko pod povrchem země se nachází poničená, původně důmyslná, síť velkorysých kamenných šachet odvádějící přílivovou vodu, která každoročně zatápí sklepy mnoha domů. Na polích lze najít zbytky dřevěných vodotečí, které přiváděly pramenitou vodu ke stavením. Řada z nich má přímo ve sklepních prostorách studánky s pitnou vodou.

Je až s podivem, že dar vodního bohatství je mezi sousedy naprosto opomíjen a přehlížen. Proto téma „voda“ bude live-motivem celého roku. Sdružení bude shromažďovat nápady, poznatky, mapy, fakta a  paměti vztahující se k místní vodě. Shromážděné informace se pak stanou podklady k vypracování projektu revitalizace vodních zdrojů v obci.

Změna termínu dokončené projektu obecní pece na chleba ve Valkeřicích

Vážení občané Valkeřic, chalupáři, přespolní,
Ráda bych Vás jménem sousedského sdružení Valkeřice HOREMDOLEM informovala o změnách v probíhajícím projektu „Stavba obecní pece na chleba/Voňavé srdce Valkeřic“ a zároveň ozřejmila vztah našeho projektu a - obcí Valkeřice - připravovaného projektu revitalizace horní návsi.

Projekt výstavby pece a sousedského pečení se po úspěšném „Vítání léta“ a „Semináři k pečení chleba“ posunul k samotné výstavbě pece. Stavbu provedou dobrovolnickou prací občané Valkeřic společně s pecařem p. Pospíšilem. Materiál na stavbu i odborná práce pecaře jsou zaplaceny díky grantu, který naše sdružení získalo prostřednictvím Nadace VIA od společnosti ERA; dále také z drobných finančních darů. Někteří valkeřičtí občané darovali sdružení materiál přímo na stavbu pece.

Obci Valkeřice se podařilo získat dotaci od Ústeckého kraje na revitalizaci návsi. Protože jsou v blízkosti prostoru budoucí pece plánovány terénní úpravy (příprava základů pro altán a herní prvky budoucího hřiště), posouvá se stavba pece na jaro příštího roku, oproti původnímu záměru zahájit pečení chleba v peci již v listopadu letošního roku. Nadace VIA nám vyšla vstříc a poskytnuté finanční prostředky nám umožní proinvestovat i v následujícím roce.

Předpokládáme, že stavba bude provedena během dubna příštího roku. Na začátku května proběhne slavnostní zahájení pečení chlebů v peci.

Těšíme se, že pečení v obecní peci se stane příležitostí k našemu sousedskému setkávání, místem kde můžeme oslavit společným pečením svátky v průběhu roku, místem, o které můžeme společně pečovat.

Přeji vám pestrobarevný podzim a sněhobílou zimu.

Za o.s. Valkeřice HOREMDOLEM
Alice Tomášková