Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

a) Informace povinně zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona 106/1999 Sb. (dále jen InfZ):

 • důvod a způsob založení obce včetně podmínek a principů, za kterých obec provozuje svoji činnost
 • popis organizační struktury obce
 • místo a způsob, jak získat příslušné informace podle InfZ, kde lze podat žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob
 • místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím obce o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat
 • postup, který musí obec dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat
 • přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k obci, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí
 • sazebník úhrad za poskytování informací
 • výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o činnosti obce v oblasti poskytování informací
 • výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4 InfZ
 • usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 InfZ
 • elektronickou adresu podatelny

b) Informace povinně zveřejňované podle § 5 odst. 2 InfZ:

 • právní předpisy vydávané v rámci působnosti obce
 • seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být poskytnuty podle InfZ včetně případných návrhů licenčních smluv podle §14a InfZ. K provedení InfZ byla s účinností od 1. 1. 2007 vydána prováděcí vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup (ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.). Podle této vyhlášky povinný subjekt zveřejňuje informace v závazně definované struktuře, v určeném pořadí podle ust. § 5 odst. 1 a 2 InfZ, s přesným označením a uvozovacím textem podle přílohy č. 1 k uvedené vyhlášce. Informace povinně zveřejňované obcí podle § 5 odst. 1 a 2 InfZ na internetu mohou být umístěny jako rubrika kdekoli na obecních webových stránkách, neboť InfZ to výslovně neupravuje a prováděcí vyhláška č. 442/2006 Sb. stanoví pouze podrobnou strukturu těchto informací, nikoli však jejich umístění na webových stránkách obce (podle zvážení obce tak mohou být povinně zveřejňované informace podle InfZ, popř. jejich část součástí dokumentů na tzv. elektronické úřední desce obce - viz dále, nebo mohou být umístěny zcela samostatně).

c) Informace povinně zveřejňované podle § 5 odst. 3 InfZ:

 • informace poskytnuté žadateli na základě žádosti dle §13 InfZ je obec povinna do 15 dnů zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oddíl webových stránek obsahující zveřejněné, na žádost poskytnuté informace může být součástí rubriky povinně zveřejňovaných informací podle § 5 odst. 1 a 2 InfZ, nebo může být uváděn zcela odděleně kdekoli v rámci webových stránek obce. Informace zveřejněné v elektronické podobě musí však splňovat požadavky ust. § 4 odst. 2 InfZ (být např. ve formátu HTML, RTF nebo PDF, nikoli DOC, s možností další editace např. zkopírováním v textovém editoru). Obvyklá je forma zveřejnění informace v plném rozsahu s uvedením data podání, textu žádosti a textu poskytnuté informace, přičemž osobní údaje žadatele je nutno odstranit (anonymizovat) v zájmu zachování ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů8). Byly-li informace žadateli poskytnuty v jiné než elektronické podobě (např. kopie listin, ústně) nebo se jedná o mimořádně rozsáhlé elektronicky poskytnuté informace, postačí zveřejnit doprovodnou informaci o jejich obsahu.

d) Informace povinně zveřejňované podle § 5 odst. 5 InfZ:

 • vede-li a spravuje-li obec veřejně přístupné registry, evidence, seznamy nebo rejstříky (např. rejstřík honebních společenstev), je povinna tyto informace rovněž zveřejnit v přehledné formě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oddíl webových stránek obsahující informace o veřejně přístupných rejstřících vedených a spravovaných obcí může být součástí rubriky povinně zveřejňovaných informací podle § 5 odst. 1 a 2 (popř. 3) InfZ, nebo může být uváděn odděleně kdekoli v rámci webových stránek obce.

Zdroj informací: Mgr. Darina Kocová, Obce na webu, s.r.o., www.obcenawebu.cz


zpět