Obec Valkeřice

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace zveřejňované dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (způsob zveřejňování informací a dokumentů)

1. Oficiální název obce
Obec Valkeřice
2. Důvod a způsob založení obce
Obec Valkeřice vznikla jako územně správní jednotka v souladu s §1 a §2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění. Je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese zodpovědnost z těchto právních vztahů vyplývajících.
3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
Místo a způsob, jak získat příslušné informace podle InfZ, kde lze podat žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob. Veškeré kontaktní informace naleznete zde.
5. Bankovní spojení
Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti
Číslo účtu: neuvedeno
Kód banky: 0100
6. IČ
Identifikační číslo organizace: 00555967
7. DIČ
Daňové identifikační číslo organizace: CZ00555967
12. Formuláře
Žádost o přístup do registru ke stažení zde.
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
14. Nejdůležitější předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obecní úřad Valkeřice zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k Obecnímu úřadu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.
Obecně závazné vyhlášky
15. Úhrady za poskytování informací
--- Obsah bude doplněn ---