Obec Valkeřice

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Postup při podávání a vyřizování žádostí o poskytnutí informace

Žádosti o poskytnutí informace se podávají:

  • poštou na adresu Obecní úřad Valkeřice, Valkeřice 299, 40724 Valkeřice
  • osobně v podatelně Obecního úřadu Valkeřice
  • elektronicky na adresu info@valkerice.cz

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel Obecní úřad. Žádost musí splňovat náležitosti podle § 14 zákona. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu uvedeného zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny (info@valkerice.cz ). Neobsahuje-li žádost uvedené náležitosti, popř. není-li elektronická žádost podána uvedeným způsobem, není žádostí ve smyslu zákona 106/1999 Sb. a žádost se odloží. Další postup je stanoven v § 14 uvedeného zákona.

Obecní úřad posoudí obsah žádosti a o postupu při poskytování informace pořídí záznam.

V případě, že žádosti nebude vyhověno, byť i jen zčásti, je o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti vydáno rozhodnutí.

Podatelna Obecního úřadu je otevřena:

pondělí: 8:00 - 16:00
středa:   8:00 - 16:00